Echipa Tehnica

Sef Echipa Tehnica Intretinere Si Deservire Instalatii

(Zona A , Zona C si imobil Dealul Tugulea )

Mutulescu Sorin – 0725 555 906

Echipa Tehnica 24/24h :

Zona A Tel: 0725 555 921
Zona C Tel: 0725 555 922

Zonele A si C – Intre 07:00–15:00

Personal Instalatii – Rosu Dorel     Tel.: 0725 555 910

Electrician – Bobleaga Dumitru      Tel.: 0725 555 916