Propunere regulament de convietuire pentru locuitorii cartierelor administrate de catre DAFL sector 6. Regulament ce va fi transmis spre aprobare Consiliului Local dupa ce locuitorii isi vor exprima completarile/propunerile/etc.

REGULAMENT DE CONVIEŢUIRE ÎN CONDOMINIU AL CHIRIASILOR/CUMPARATORILOR DIN IMOBILELE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6 PRIN DIRECŢIA DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV SECTOR 6

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Sfera de aplicare
(1) Prevederile prezentului regulament se aplică chiriasilor/cumparatorilor care locuiesc în imobilele administrate de Direcţia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6;
(2) Prezentul regulament stabileşte cadrul procedural unitar privind convieţuirea în condominii, definind modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite de către chiriasi/cumparatori pentru a menţine gradul de confort şi calitate existente în condominiu;
(3) Prezentul regulament priveşte atât utilizarea spaţiilor comune, cât şi a unităţilor locative, astfel cum acestea sunt definite în acest Regulament;
(4) Persoanelor care locuiesc în blocurile administrate de Direcţia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, fie ei chiriaşi sau cumparatori, se vor conforma prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2. Termenii şi noţiunile utilizate în prezentul regulament sunt definiţi după cum urmează:
(1) Clădire-bloc de locuinţe-condominiu- proprietatea imobiliară formată din proprietăţi individuale, definite apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe şi proprietatea comună indiviză. Poate fi definit condominiu şi un tronson cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comună;
(2) Proprietate comună – toate părţile dintr-un condominiu care nu sunt apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;
(3) Cumparator – persoana fizică care detine acel spaţiu, respectiv apartament, într-un condominiu, indiferent de modalitatea aleasa pentru cumpararea locuintei ( credit ipotecar/prima casa , plata integrala, plata in rate???/// lunare egale);
(4) Chirias al spatiului – persoana fizică care detine acel spaţiu, respectiv apartament, într-un condominiu in baza unui contract de inchiriere valabil;
(5) Familie – soţul, soţia, copiii şi părinţii soţilor care locuiesc şi gospodăresc împreună;
(6) Tinerii: sunt persoane majore în vârstă de până la 35 de ani, la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuinţe construite prin programele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, destinată închirierii şi care pot primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 36 luni de la împlinirea acestei vârste;
(7) Contractul de închiriere conform legii 114/1996 : este actul juridic prin care se atribuie cu chirie o locuinta unor persoane sau familii in baza legii 114/1996;
(8) Contractul de închiriere conform legii 152/1998: este actul juridic prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor privind închirierea, exploatarea, întreţinerea şi administrarea locuinţei, in baza legii 152/1998 ;
(9) Locuinţa: construcţie alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii;
(10) D.A.F.L. Sector 6 – Direcţia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6;
(11) Majoritate – 50% plus 1 din locatarii unei scări de bloc.

CAPITOLUL II
REGULI GENERALE PENTRU CHIRIAŞI ŞI CUMPÃRÃTORI

Art. 3. 1.În termen de cel mult 15 zile de la primirea repartiţiei sau încheierea contractelor de vânzare-cumpărare, toţi locatarii/cumparatorii sunt obligaţi să informeze administratorul cu următoarele date personale, necesare completării cărţii de imobil:
a) Nume, prenume (soţ şi soţie, alţi membri ai familiei);
b) C.I si acte de stare civilă;
c) Număr telefon contact permanent pentru situaţii neprevăzute (soţ şi soţie);
d) Adresa de e-mail (soţ şi soţie).
2.Chiriasii/ cumparatorii vor anunta in scris D.A.F.L.Sector 6, in termen de maxim 15 zile, orice modificare a datelor inscrise anterior in cartea de imobil, conform alin.1.
Art. 4. Titularul contractului de închiriere/cumparatorul este obligat să anunţe în scris în termen de 15 zile calendaristice orice modificare intervenita in componenta familiei.

Art. 5. În cazul părăsirii locuinţei pe o perioadă mai mare de 15 zile, chiriasul / cumparatorul are obligaţia să anunţe in scris administratorul şi să comunice persoana delegată pentru situaţii neprevăzute (nume, prenume, telefon de contact).

Art. 6. In cazul în care se solicită scutirea de la plata cotelor de întreţinere pentru unul sau mai mulţi dintre membrii familiei, titularul contractului de închiriere/cumparatorul este obligat să informeze în scris D.A.F.L. Sector 6 şi să aducă probe în acest sens:
a) adeverinţă de la asociaţia de locatari sau de proprietari de unde locuiesc sau de unde vor locui persoanele pentru care se solicita scutirea ;
b) declaraţii scrise pe propria raspundere, insotite de datele de identificare, de la doi vecini ai unitatii locative administrate de D.A.F.L.Sector 6,
c) contract de muncă în ţară sau străinătate (tradus în limba română);
d) acte doveditoare emise de alte institutii abilitate .
Termenul limita de depunere a cererii de scutire de la plata unor cheltuieli incluse in cotele de intretinere este pana in ziua de 15 a lunii urmatoare lunii pentru care se solicita scutirea.

Art. 7. Toti chiriasii/ cumparatorii au obligatia de a declara si achita cotele de intretinere pentru toate persoanele care locuiesc in unitatea locativa, inclusiv pentru persoanele care locuiesc temporar pentru minimum 15 zile intr-o luna. D.A.F.L.Sector 6 va proceda la introducerea din oficiu a unui numar de persoane la plata cheltuielilor de intretinere dintr-o unitate locativa, urmare a sesizarii scrise a doi vecini. Chiriasii/ cumparatorii locuintei reclamate vor fi anuntati cu privire la introducerea din oficiu a unui numar de persoane, avand obligatia ca in termen de 15 zile sa lamureasca situatia de fapt cu privire la numarul de persoane care locuiesc temporar/permanent in respectiva unitate locativa, in baza documentelor doveditoare. Daca persoanele reclamate nu pot fi contactate sau refuza cooperarea, reclamatia se considera justificata, urmand a se introduce din oficiu numarul de persoane conform celor sesizate.

Art. 8. Chiriasii/ cumparatorii care deţin animale de companie sunt obligaţi să respecte prevederile legale pentru deţinerea acestora, precum şi obligaţia de a nu tulbura liniştea locatarilor, de a lua toate măsurile de curăţare şi igienizare, în caz contrar vor suporta consecinţele legale;
Chiriasii/ cumparatorii care sunt posesori de animale de companie ( care necesita iesira in aer liber) vor plati la cotele de intretinere cheltuielile pe curatenie, pentru spatiile comune, in suma de 5 lei/luna/ fiecare animal.
Art. 9. Este interzisă tulburarea liniştii chiriasilor / cumparatorilor între orele 13:00 – 14:00 şi 22:00-08:00, prin producerea de zgomote, alarmă sau prin folosirea oricărui aparat electric sau electronic, obiect ori instrument muzical la intensitate mare, care generează zgomote sau vibraţii peste limitele admise de lege.

Art. 10. Hotărârile privind probleme care îi vizează direct pe titularii contractelor de închiriere şi pe proprietari se vor adopta numai cu acordul scris al majorităţii titularilor de contract sau a proprietarilor (50% plus 1) dintr-o scară de bloc, excepţie fiind cazurile prevăzute expres de legile în vigoare.

Art. 11. Toţi chiriasii/cumparatorii sunt obligaţi să-şi facă dezinsecţia şi deratizarea unităţii locative ori de căte ori este nevoie pentru preintampinarea/stingerea unui focar în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 12. Toţi chiriasii/ cumparatorii sunt obligaţi să păstreze curăţenia în interiorul unităţii locative, astfel încât să evite apariţia unui focar de infecţie care să afecteze sănătatea celor din jur.

Art. 13. Obligaţiile chiriasilor / cumparatorilor:
a) Să plătească cotele de întreţinere afişate pe lista lunară de plată în termen de maxim 15 de zile calendaristice de la afişarea acestora. Neplata la termen a întreţinerii atrage o penalizare de 0,2% pentru ficare zi întârziere, şi se aplică numai după perioada de 30 de zile care depăşeşte termenul scadent, fără ca suma penalizărilor să depăşească valoarea la care s-au aplicat. In situatia in care se depaseste si perioada de 30 de zile, penalitatile vor fi calculate incepand cu prima zi urmatoare datei scadente.
b) Să folosească bunul conform destinaţiei sale (a locui), orice schimbare se va face numai cu acordul expres al Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6;
c) Să efectueze lucrările de întreţinere, de reparaţii sau de înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii din folosinţa exclusivă, inclusiv a repartitoarelor de costuri pentru apa rece , apa calda si agent termic ;
d) Să repare sau să înlocuiască elementele de construcţii şi instalaţii deteriorate din folosinţa comună, ca urmare a folosirii lor necorespunzătoare, indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau în exteriorul clădirii, iar dacă persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de reparaţii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc în comun elementele de construcţii, instalaţii, obiectele şi dotările aferente;
e) Să depună sumele necesare completării fondului de garanţie, imediat ce acesta se va constitui, pentru plata întreţinerii, care se alimentează în avans, reprezentând valoarea cea mai mare a întreţinerii într-un an calendaristic pentru fiecare locuinţă, pentru chiriaşi şi cumparatori;
f) Să nu aducă nicio modificare tehnică şi arhitecturală elementelor de construcţii şi instalaţii fără acordul scris al Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 şi fără autorizaţie emisă de către Primăria Sectorului 6;
g) Să respecte prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor pentru spaţiul din folosinţa exclusivă, în scopul prevenirii şi reducerii riscului de producere a incendiilor.

Art. 14. Montarea antenelor, cablurilor TV, electrice sau de orice natura, pe spatiile comune, se va face numai cu acordul scris al Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 şi doar în prezenţa unui reprezentant al acesteia, în urma depunerii unei cereri scrise în acest sens. Montarea acestora fără obţinerea unui acord scris din partea administraţiei, atrage demontarea fara notificare prealabila, iar reparaţiile necesare refacerii suprafeţei afectate vor fi suportate de către proprietarul acestora.

Art. 15. Montarea aparatului de aer condiţionat, pe partile comune, se va realiza numai cu acordul scris al Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 în urma depunerii în prealabil a unei cereri scrise în acest sens şi doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia. In cazul in care nu exista acord scris, aparatul va fi demontat fara notificare in prealabil, iar reparaţiile necesare refacerii suprafeţei afectate vor fi suportate de către proprietarul acestuia.

Art. 16. Toţi chiriasii/ cumparatorii, au obligaţia de a transmite lunar indexul pentru apa rece şi caldă menajeră prin următoarele mijloace puse la dispoziţie :
– e-mail – relatiicupublicul@dafls6.ro;
– prin contul personal de întreţinere on-line;
– la cutia poştală aferentă fiecărei scări de bloc;
– sms administratorului de bloc.

Art. 17. (1) Chiriasii/ cumparatorii sunt obligaţi să permită personalului delegat din cadrul Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 accesul în locuinţă cu un preaviz scris, cu 5 zile înainte, pentru controale de rutină sau prin dispoziţia conducerii D.A.F.L. Sector 6 pentru : citirea si verificarea repartitioarelor de costuri pentru apa, verificări ale instalaţiilor de încălzire, de alimentare cu apa, a repartitoarelor de costuri pentru căldură (acolo unde este cazul cu personal specializat al societăţii cu care deţine contract). În situaţia în care se constată o avarie la instalaţiile sanitare, electrice, gaze etc chiriasii/ cumparatorii sunt obligaţi să permită de îndată accesul în locuinţă pentru verificări, fără preaviz;
(2) Dacă asupra unui chirias/cumparator există anumite suspiciuni cu privire la starea repartitoarelor de costuri pentru apa, a instalaţiilor de alimentare cu apa si/sau de încălzire, repartitoarelor de costuri pentru căldură sau există reclamaţii din partea celorlalţi chiriasi/cumparatori (vecini), Direcţia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 poate oricând să efectueze controale inopinate, pentru a verifica cu personal specializat în funcţie de problema semnalată. Locatarii/cumparatorii sunt obligaţi să permită persoanelor delegate din cadrul D.A.F.L. Sector 6 accesul în unitatea locativa.

CAPITOLUL III
SPAŢIILE COMUNE

Art. 18. Pe spaţiile comune sunt interzise umătoarele:
a) introducerea şi/sau depozitarea în cadrul ansamblului a substanţelor chimice, explozibililor sau a substanţelor poluante, a deşeurilor, precum şi a oricăror alte materiale sau bunuri care prin natura lor sau printr-o greşită întrebuinţare pot conduce la apariţia unor situaţii periculoase;
b) depozitarea deşeurilor menajere în alte locuri decât cele special amenajate cât şi depozitarea acestora cu titlu provizoriu pe holul, scara, terasa sau în subsolul blocului;
c) blocarea şi depozitarea în spaţiile comune sau instalarea în acest perimetru a oricăror obiecte;
d) deteriorarea pereţilor (atât interiori, cât şi exteriori) spaţiilor comune, înţelegând prin aceasta: murdărirea, pictarea, spargerea sau găurirea acestora;
e) depozitarea obiectelor de orice natură în subsolul blocului (spaţiul tehnic);
f) în cazul dispariţiei elementelor de iluminat, a accesoriilor aparţinând ferestrelor, uşilor, balustradelor şi in cazul neidentificării făptaşului, în conformitate cu legea, costurile de înlocuire vor fi suportate de toţi chiriasii/cumparatorii de pe scara respectivă;
g) accesul pe terasele blocurilor;
h) accesul în incinta camerei centralei tehnice şi a subsolului tehnic;
i) organizarea de petreceri în cadrul spaţiilor comune ale imobilelor de locuinţe (terase, holuri, scară şi subsoluri);
j) fumatul pe holuri, în scările blocului, în subsoluri – în perimetrul spaţiilor comune.

Art. 19. Toţi chiriasii/ cumparatorii sunt obligaţi să întreţină căile de acces ale imobilului în care locuiesc, iar în cazul deteriorării vor suporta cheltuielile pentru remedierea lor.

Art. 20. Chiriasii/ cumparatorii vor utiliza spaţiile comune numai potrivit destinaţiei acestora, fără ca prin exercitarea acestui drept să aducă atingere drepturilor celorlalţi chiriaşi/cumparatori, să contravină legislaţiei române sau să pună în pericol siguranţa condominiului sau a persoanelor din condominiu.

Art. 21. Chiriasii/ cumparatorii nu vor desfăşura în spaţiile comune, nici o altă activitate generatoare de poluare fonică ( petreceri, activităţi sportive, etc.), poluare prin emisii de noxe sau poluare de orice altă natură, care ar putea conduce la deteriorarea acestor spaţii şi/sau la tulburarea liniştii celorlalţi chiriasi/cumparatori.

Art. 22. Este interzisa parcarea de motociclete, mopede, scutere, etc. pe platformele de acces si in curtile interioare ale imobilelor.

CAPITOLUL IV
REGULI SPECIALE
PENTRU TITULARII CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE ÎNCHEIATE CU DIRECŢIA DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV SECTOR 6

Art. 23. Să achite chiria şi toate cheltuielile de întreţinere la termenele scadente din contract.
Art. 24. Este interzisă subînchirierea unităţii locative de către chiriaşi.
Art. 25. Titularului de contract de inchiriere conform legii 114/1996 si/sau Legii 152/1998 îi este interzis să introduca in contractul de inchiriere alte persoane care nu fac parte din familie.
Art. 26. Titularul de contract de inchiriere conform Legii 114/1996 si/sau Legii 152/1998 poate introduce la plata cotelor de intretinere însoţitorii persoanelor cu handicap grav sau permanent care conform rapoartelor medicale au nevoie de un însoţitor, precum şi persoanele care locuiesc împreună cu acesta o perioada mai mare de 15 zile consecutive.
Art. 27. Să predea locatorului, respectiv D.A.F.L. Sector 6, la rezilierea contractului de inchiriere, locuinţa în stare buna de folosinţă şi curăţenie şi cu obiectele de inventar trecute în procesul-verbal de predare-preluare intocmit la repartitia unitatii locative.

CAPITOLUL V
REGULI SPECIALE PENTRU CUMPARATORII ( PROPRIETARII) CARE SUNT ADMINISTRAŢI DE DIRECŢIA DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV SECTOR 6

Art. 28. În cazul în care cumparatorul îşi închiriază unitatea locativă sau ia in spatiu terte persoane, acesta este obligat să informeze in scris D.A.F.L. Sector 6, in termen de 15 zile calendaristice, cu privire la persoanele care vor locui, cu respectarea prevederilor articolului 3- Captitolul II din prezentul Regulament.
Art. 29. Cumparatorii, sau eventualii chiriasiai acestora, vor utiliza spaţiile comune potrivit destinaţiei acestora, cu respectarea drepturilor celorlalţi chiriasi/ cumparatori, precum şi a obligaţiilor prevăzute de lege.
Art. 30. Cumparatorii vor suporta în totalitate cheltuielile legate de utilizarea, întreţinerea şi conservarea proprietăţii.
Art. 31. Este interzisă, in orice mod, extinderea proprietăţii pe spaţiile comune.
Art. 32. Cumparatorii, au obligatia de permite accesul personalului DAFL in incinta proprietatii pentru a efectua reparatii la instalatiile comune ce traverseaza proprietatea exclusiva a acestora.

CAPITOLUL VI
CITIREA SI CALCULAREA CONSUMURILOR INDIVIDUALE
DE APA RECE SI APA CALDA

Art.33. Reguli generale
(1). Toţi chiriasii/cumparatorii au obligaţia de a transmite lunar indexul repartitoarelor de costuri pentru apa rece şi caldă menajeră din locuinta, cu respectarea intervalului comunicat de catre D.A.F.L.Secor 6;
(2). Toţi chiriasii /cumparatorii au obligaţia de a permite accesul reprezentantilor D.A.F.L.Sector 6 in locuinta pentru verificarea/citirea repartitoarelor de costuri pentru apa calda si apa rece. Verificarea acestora presupune : verificarea montarii, conform specificatiilor tehnice, precizate de producator, privind pozitia, astfel incat acestea sa inregistreze consumurile de apa de la toate obiectele sanitare si aparatele de uz casnic racordate la sistemul de alimentare cu apa al apartamentului; modul in care sunt aplicate sigiliile, astfel incat sa nu se poata interveni neautorizat fara deteriorarea vizibila a sigiliilor ; verificarea inregistrarii consumurilor de la fiecare instalatie interioara de apa. In vederea eliminarii pierderilor de apa din apartamente chiriasii/cumparatorii avand obligatia efectuarii lucrarilor de intretinere, reparare sau inlocuire a elementelor de instalatii aflate in folosinta exclusiva a acestora) etc;
(3). Dacă un chirias/cumparator nu transmite lunar indecşii de apă rece şi apă caldă, apartamentul respectiv se consideră necontorizat, iar consumul repartizat in sistem pausal se adaugă la ultimul index comunicat/citit;
(4). Spaţiul cu destinaţie de locuinţă sau altă destinaţie se consideră ca fiind necontorizat şi în cazul în care timp de două luni consecutive nu se permite citirea repartitoarelor de costuri de către personalul D.A.F.L. Sector 6, chiar daca chiriasul/cumparatorul transmite lunar indecsii. Consumul alocat incepand cu a doua luna consecutiva in care nu se permite citirea repartitoarelor de costuri pentru apa de catre personalul D.A.F.L.Sector 6 este în sistem pauşal şi se adaugă la ultimul index comunicat/citit, iar apartamentul respectiv este considerat necontorizat pana la momentul in care va permite accesul in locuinta pentru citirea si verificarea repartitoarelor;
(5). În cazul în care, în momentul verificării, se constată violarea sigiliilor,indiferent de motiv, chiar şi numai la unul dintre repartitoarele de costuri pentru apă, apartamentul respectiv va fi impus la plata unei cantitati reprezentand de 3 (trei) ori consumul in sistem pausal pentru fiecare persoana din apartamentul respectiv pentru luna curenta. In lunile urmatoare apartamentul respectiv se considera necontorizat daca nu procedeaza la verificarea si sigilarea repartitoarelor gasite in neregula, iar consumul lunar ce va fi repartizat in sistem pauşal până la remedierea situaţiei, nu se va adauga la ultimul index comunicat/citit;
(6). Dacă se constată că montajul unui repartitor de costuri de apa este executat incorect, se procedează la atenţionarea chiriasului/cumparatorului, iar consumul lunar pentru respectivul apartament se alocă în sistem pauşal până la remedierea situaţiei, consum ce nu se adaugă la ultimul index citit/transmis;
(7). Dacă se constată sustrageri de apă , apartamentul respectiv se consideră necontorizat până la intrarea in legalitate. Apartamentul respectiv va fi impus la plata unei cantitati reprezentand de 3 (trei) ori consumul in sistem pausal pentru fiecare persoana din apartamentul respectiv pentru luna curenta. In lunile urmatoare apartamentul respectiv se considera necontorizat daca nu procedeaza la intrarea in legalitate, iar consumul lunar ce va fi repartizat in sistem pauşal până la remedierea situaţiei, nu se va adauga la ultimul index comunicat/citit. Totodata vor fi anunţate organele competente pentru a lua măsurile legale ce se impun;
(8). Dacă un singur repartitor de costuri, pentru apă rece sau apa calda menajera, montat într-un spaţiu cu destinaţie de locuinţă sau altă destinaţie este defect, repartizarea cheltuielilor pentru apa rece si/ sau calda pentru acea unitate locativa se face în sistem pauşal, consum ce nu se adaugă la ultimul index citit/transmis;

(9). Valabilitatea metrologica a repartitoarelor de costuri pentru apa calda si apa rece din locuinte:

a) Termenul de valabilitate metrologica al repartitoarelor de costuri va fi conform cu certificatele de garantie care le insotesc sau cu buletinele de verificare metrologica. Montarea si verificarea acestora se va efectua pe cheltuiala proprie a chiriasilor/cumparatorilor;
b) De la expirarea termenului de valabilitate metrologică a repartitoarelor de costuri pentru apa dintr-o unitate locativa, conform datelor inscrise in ultimul buletin de verificare, chiriasul/cumparatorul este obligat ca in termen de 30 zile sa isi efectueze verificarea metrologica, sau inlocuirea a acestora. Dupa expirarea termenului de valabilitate metrologica, apartamentul respectiv va fi considerat necontorizat,pentru apometrul ce are verificarea expirata, iar consumul alocat va fi în sistem pauşal, fara drept de regularizare, pana la momentul in care chiriasul/cumparatorul va face dovada verificarii metrologice/ inlocuirii repartitoarului respectiv;
c) La finalizarea procedurilor de verificare/schimbare a repartitoarelor de costuri pentru apa din apartament, chiriasii/cumparatorii au obligatia de a transmite la registratura D.A.F.L. Sector 6 copiile documentelor care atesta verificarea metrologica a repartitoarelor, certificatele de garantie ale acestora, procesele verbale de sigilare;

(10). Consumul maxim in sistem pausal se stabileste astfel: 6 mc / persoana / luna pentru apa rece si 3mc/persoana/luna pentru apa calda, procedura de introducere lunara a indecsilor repartitoarelor de costuri pentru apa rece si apa calda fiind urmatoarea:

10.1. Consumul lunar in sistem pausal se adauga la index, in situatiile prevazute in prezentul Regulament la art.33 aliniatele (3) si (4), cu regularizarea consumului doar in cazul in care indecsii calculati si introdusi in sistem au o valoare mai mica decat indecsii inregistrati de repartitoarele de costuri la regularizare, in baza indecsilor cititi de catre reprezentantii D.A.F.L.Sector 6 ;

10.2. Consumul lunar in sistem pausal nu se regularizeaza ulterior si nu se adauga la index, pentru luna urmatoare luandu-se in calcul ultima citire/raportare valabila, in situatiile prevazute in prezentul Regulament la art.33 aliniatele (5), (6), (7), (8) si (9);

Art.34. Alocarea de consumuri

În cazul în care, în urma calculelor de alocare, se constată anomalii – consumuri de apă mult prea mici/mari raportat la nr. de persoane , se vor lua măsuri de verificare şi depistare a cauzelor, iar pentru acel/acele spaţiu/spaţii pentru care se constata neconformitati, repartizarea cheltuielilor se va face prin alocarea unui consum similar cu consumul în pauşal, în funcţie de numărul de persoane care locuiesc in mod real in respectivele apartamente.

Art.35. Repartizarea diferenţelor/pierderilor

(1) In cazul in care toate unitatile locative din condominiu sunt contorizate, cu respectarea prevederilor art.33, diferenţele dintre consumul înregistrat de contorul general al blocului/scarii şi suma consumurilor din bloc/scara, separat pentru apa rece şi apa rece din apa caldă, se repartizează tuturor apartamentelor din condominiu, proportional cu numarul de persoane care locuiesc in fiecare apartament, astfel: un procent de maxim 10% din consumul facturat de catre furnizor se considera pierderi/diferente de apa rece pentru consumul spatiilor comune si se distribuie pe numar de persoane, diferenta ramasa urmand a se repartiza tot pe numar de persoane.

(2) În cazul în care există apartamente care sunt considerate necontorizate, se face totalul consumurilor de apa rece si apa calda din unitatile locative considerate contorizate, pe baza indecsilor cititi/transmisi si:

2.1.Daca totalul consumurilor inregistrate in unitatile locative considerate contorizate este mai mare decat consumul facturat de catre furnizor, se va face ajustarea pretului pentru un metru cub de apa, astfel incat sa se procedeze la incasarea stricta a consumului facturat de catre furnizor;

2.2.Daca se constata un consum total declarat mai mic decat consumul total facturat de catre furnizorul de apa, se vor parcurge urmatorii pasi:

Pasul 1. Din valoarea facturii primite de la furnizor se scade un procent de maxim 10% pentru consumul/pierderile aferente spatiilor comune si se va repartiza tuturor unitatilor locative (indiferent daca sunt contorizate sau nu), in mod egal pe numarul de persoane din condominiu;

Pasul 2. Din cantitatea de apa facturata de catre furnizor, se scade cantitatea de apa rece aferenta procentului de 10% pentru pierderi/diferente si cantitatea de apa (rece si calda) consumata in unitatile locative considerate contorizate, iar diferenta se repartizeaza, pe numarul de persoane din apartamentele considerate necontorizate, in limita maxima a consumurilor pausale prevazute in prezentul Regulament.

Pasul 3.Diferentele de apa dintre totalul consumului facturat de catre furnizor si totalul consumurilor alocate unitatilor locative, atat in sistem contorizat, cat si in sistem pausal, dupa scaderea procentului de maxim 10% pentru pierderi/diferente, se repartizeaza tuturor apartamentelor, in mod egal pe numar de persoane.

(3) Condominiile care au în dotare repartitor de costuri pentru apa, montat cu acordul scris al majorităţii ( 50%+1), pentru îngrijirea spaţiului verde aferent imobilului, costurile vor fi repartizate in mod egal pe toate apartamentele din condominiu.

CAPITOLUL VII
CALCULUL CONSUMULUI ENERGIEI TERMICE

Art.36. Furnizarea/ sistarea agentului termic se va face in functie de programul RADET sau cu intrunirea majoritatii dintr-un condominiu, pe baza unui tabel cu semnaturi intocmit de catre locatarii/cumparatorii acelui condominiu.

Art.37. Montarea si exploatarea repartitoarelor de costuri pentru agentul termic:
(1) Conform legislatiei in vigoare, montarea si exploatarea repartitoarelor de costuri pentru agentul termic se poate efectua si in imobilele care sunt dotate la nivel de scara cu centrale termice, dar nu este o conditie obligatorie;
(2) Montarea şi exploatarea repartitoarelor de costuri pentru agentul termic în condominii se va efectua numai cu acordul scris a cel putin 80% din chiriasii/cumparatorii unui condominiu ;
(3) Montarea şi exploatarea repartitoarelor de costuri pentru agentul termic în condominii se va realiza numai de persoane juridice autorizate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice în conformitate cu Ordinul nr. 343/2010 pentru aprobarea “Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum”;
(4) Persoanele juridice autorizate pentru montarea şi exploatarea repartitoarelor de costuri se vor selecta numai cu acordul scris al chiriasilor/cumparatorilor dintr-un condominiu ce doresc contorizarea;
(5) Contractele de prestari servicii privind citirea si calculul agentului termic in functie de repartitoarele de costuri se vor incheia anual/sezon.
(5)Repartizarea costurilor pentru încălzire utilizând indicaţiile repartitoarelor de costuri efectuate de către
(6) In cazul in care nu mai sunt intrunite conditiile art. 36 alin. (2), locatarii unui condominiu au posiblitatea de a renunta la calculul agentului termic in functie de repartitoarele de costuri, numai la sfarsitul perioadei contractuale;
(7) Calculul pentru consumul agentului termic în sistem pauşal, se va efectua de către D.A.F.L. Sector 6 în conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare ;
(8) Dacă asupra unui chirias/cumparator există anumite suspiciuni cu privire la starea repartitoarelor de costuri pentru căldură sau există reclamaţii din partea celorlalţi chiriaşi/cumparatori, Direcţia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 va anunta societatea prestatoare de servicii privind repartitoarele pentru verificare;
(9) Hotărârile adoptate de către majoritatea chiriasilor/cumparatorilor dintr-un condominiu conform art. 36 alin.2 îşi vor produce efectele până la exprimarea în scris a unei alte opinii în acest sens şi respectiv adoptarea unei alte hotărâri, aplicabila dupa expirarea perioadei contractuale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
(10) Hotărârile adoptate privind repartitoarele de costuri pentru agentul termic, se vor depune în scris, până la data de 01 septembrie, la registratura Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 sau transmise prin e-mail la adresa relatiicupublicul@dafls6.ro;
(11) În situaţia în care minim 80% din chiriasii/cumparatorii dintr-un condominiu doresc contorizarea agentului termic cu repartitoare de costuri, după data de 01 septembrie, hotărârea adoptată va fi depusă până la data de 15 ale lunii în curs şi îşi va produce efectele cu data de 01 ale lunii următoare.
Art. 38. Cumparatorii care locuiesc in imobilele dotate cu centrală termică la nivel de condominiu, administrate de Direcţia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, au posibilitatea de a solicita debransarea totala de la sistemul de incalzire al condominiului, doar cu aprobarea D.A.F.L. Sector 6 si numai in conditiile respectarii prevederilor legale.

CAPITOLUL VIII
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Art. 39. Toate cererile şi sesizările chiriasilor/cumparatorilor pot fi făcute în scris şi depuse la registratura Direcţiei de Adminsitrare a Fondului Locativ Sector 6 sau transmise pe e-mail la adresa relatiicupublicul@dafls6.ro, ori comunicate telefonic administratorilor sau personalului tehnic de permanenţă, în funcţie de problema sesizată.

CAPITOLUL IX
SANCŢIUNI ŞI CONTRAVENŢII

Art. 40. Nerespectarea regulilor stabilite în prezentul regulament se sancţionează în funcţie de gravitatea faptelor coform:
– Codului Civil;
– Codului de Procedură Civilă;
– Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe cu modificările şi completările ulterioare;
– H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
– Legii nr. 114/1996 privind Legea locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
– Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
– Legea nr. 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– H.C.G.M.B. nr. 119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare în municipiul Bucureşti;
– H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare şi igienizare ale municipiului Bucureşti;
Art. 41. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către Primarul Sectorului 6 prin împuterniciţii acestuia.

La data intrarii in vigoare a prezentului Regulament de convietuire in condominiu isi inceteaza aplicabilitatea Regulamentul aprobat prin HCL nr. 158/2014 si modificat prin HCL 47/2017.

Link Document