Echipa Tehnica

Echipa Tehnica 24/24h :

Zona A Tel: 0725 555 921
Zona C Tel: 0725 555 922

Zonele A si C – Intre 07:00–15:00

Coordonator Tehnic – Liviu Andreescu Tel.: 0722 567 468

Personal Instalatii – Rosu Dorel Tel.: 0725 555 919

Electrician – Bobleaga Dumitru Tel.: 0725 555 916